Podmienky používania

Vitajte na webovej lokalite Elanco Poland Sp. z o. o. (ďalej len „Elanco“). Používaním stránky súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami a všetkými platnými zákonmi a predpismi. Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami používania, nesmiete túto stránku používať. Informácie uvedené na tejto webovej lokalite sú prezentované v súhrnnej forme, majú všeobecný charakter a slúžia len na informačné účely.

Informácie na tejto webovej lokalite sú určené len na to, aby pomohli odborníkom z odvetvia, veterinárnym lekárom a majiteľom domácich zvierat lepšie pochopiť určité zdravotné problémy a možnosti liečby. Tento obsah v žiadnom prípade nemá byť náhradou odborného veterinárneho poradenstva a nemal by byť vykladaný ako odporúčanie liečby. Odporúčania na liečbu môže poskytnúť len veterinárny lekár, ktorý mal možnosť osobne komunikovať s majiteľom zvieraťa a prehliadnuť zviera, mal prístup k jeho zdravotným záznamom a mal možnosť vykonať príslušné nadväzujúce opatrenia.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa zdravotného stavu vášho zvieraťa alebo domáceho miláčika sa vždy obráťte na svojho veterinárneho lekára alebo iného kvalifikovaného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Materiály dostupné na tejto webovej lokalite ani žiadna iná služba ponúkaná prostredníctvom nej nie sú určené na diagnostiku alebo liečbu ochorení bez súčinnosti a účasti veterinárneho lekára. Nikdy neignorujte rady lekára a neodkladajte návštevu lekára kvôli tomu, čo ste si prečítali na tejto webovej lokalite.

TÁTO LOKALITA A JEJ OBSAH SÚ POSKYTOVANÉ „TAK, AKO SÚ“. SPOLOČNOSŤ ELANCO, JEJ POSKYTOVATELIA LICENCIÍ A DODÁVATELIA SA V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM ZRIEKAJÚ VŠETKÝCH ZÁRUK, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO PREDPOKLADANÝCH, ZÁKONNÝCH ALEBO INÝCH, VRÁTANE, NIE VŠAK VÝLUČNE, PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, NEPORUŠOVANIA PRÁV TRETÍCH STRÁN A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. SPOLOČNOSŤ ELANCO, JEJ POSKYTOVATELIA LICENCIÍ A DODÁVATELIA NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE VYHLÁSENIA ANI ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI, ÚPLNOSTI, AKTUÁLNOSTI, VHODNOSTI ALEBO AKTUÁLNOSTI OBSAHU, SOFTVÉRU, TEXTU, GRAFIKY, NÁSTROJOV, PREPOJENÍ ALEBO INFORMÁCIÍ POSKYTOVANÝCH NA WEBOVEJ LOKALITE ALEBO PROSTREDNÍCTVOM NEJ ANI NA AKEJKOĽVEK LOKALITE ALEBO LOKALITÁCH „PREPOJENÝCH“ S TOUTO LOKALITOU. SPOLOČNOSŤ ELANCO NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU, ŽE STRÁNKA BUDE DOSTUPNÁ BEZ PRERUŠENÍ, BEZ CHÝB A VÍRUSOV ALEBO INÝCH ŠKODLIVÝCH KOMPONENTOV.

SPOLOČNOSŤ ELANCO, JEJ POSKYTOVATELIA LICENCIÍ, JEJ DODÁVATELIA ANI ŽIADNE TRETIE STRANY UVEDENÉ NA TEJTO WEBOVEJ LOKALITE NENESÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY (OKREM INÉHO VRÁTANE NÁHODNÝCH A NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, UJMY NA ZDRAVÍ/ÚMRTIA, UŠLÉHO ZISKU ALEBO ŠKÔD VYPLÝVAJÚCICH ZO STRATY ÚDAJOV ALEBO PRERUŠENIA PREVÁDZKY) VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ WEBOVÚ LOKALITU ALEBO OBSAH ALEBO Z AKÉHOKOĽVEK ZLYHANIA VÝKONU, CHYBY, OPOMENUTIA, PRERUŠENIA, ÚČINKU, ONESKORENIA PREVÁDZKY ALEBO PRENOSU, POČÍTAČOVÉHO VÍRUSU, VÝPADKU LINKY, STRATY ÚDAJOV ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVANIA SÚVISIACEHO S WEBOVOU LOKALITOU ALEBO AKOUKOĽVEK WEBOVOU LOKALITOU PREVÁDZKOVANOU TREŤOU STRANOU, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZÁRUKY, ZMLUVY, DELIKTU ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ PRÁVNEJ TEÓRIE, A BEZ OHĽADU NA TO, ČI SPOLOČNOSŤ ELANCO BOLA ALEBO NEBOLA UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD. AK NIE STE SPOKOJNÍ S NAMI, S NIEKTORÝMI NAŠIMI SLUŽBAMI ALEBO S TÝMITO PODMIENKAMI POUŽÍVANIA, VAŠÍM JEDINÝM A VÝHRADNÝM OPRAVNÝM PROSTRIEDKOM JE UKONČIŤ POUŽÍVANIE TEJTO WEBOVEJ LOKALITY.

Ak platné právne predpisy nestanovujú inak, akékoľvek nároky vyplývajúce z používania tejto webovej lokality alebo akéhokoľvek obsahu musia byť uplatnené do jedného (1) roka odo dňa, keď došlo k udalosti, ktorá viedla k ich vzniku.

Ako zdroj informácií pre našich návštevníkov poskytuje táto stránka prepojenia na iné webové lokality. Nakoľko však nemáme kontrolu nad obsahom takýchto webových lokalít, na ktoré môžeme odkazovať, a vzhľadom na ich neustále zmeny, nemôžeme byť zodpovední za obsah, postupy alebo normy webových lokalít tretích strán. Spoločnosť Elanco neschvaľuje obsah webových lokalít tretích strán. Spoločnosť Elanco nezodpovedá za obsah prepojených stránok tretích strán, stránok zobrazovaných v rámčekoch na webovej lokalite alebo reklám tretích strán a nedáva žiadne vyhlásenia týkajúce sa ich obsahu alebo presnosti. Webové lokality tretích strán používate na vlastné riziko a podliehajú podmienkam používania príslušných stránok.

Všetko, čo si prečítate alebo uvidíte na tejto webovej lokalite, je chránené autorskými právami alebo inak chránené a vo vlastníctve spoločnosti Elanco alebo tretej strany, ktorá spoločnosti Elanco udelila licenciu alebo právo používať takýto materiál. Ak nie je výslovne uvedené inak, nič z toho, čo si prečítate alebo uvidíte na webovej lokalite, sa nesmie kopírovať ani používať inak, ako je stanovené v týchto Podmienkach používania alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Elanco.

Ak nie je výslovne uvedené inak, udeľujeme vám povolenie vytlačiť si jednotlivé stránky tejto webovej lokality na vaše osobné, nekomerčné použitie pri získavaní informácií o službách alebo produktoch ponúkaných spoločnosťou Elanco alebo na vaše nekomerčné použitie v súvislosti so zdravím zvierat alebo vzdelávaním. Ak pôsobíte ako profesionál v odbore alebo veterinárny lekár, môžete si vytlačiť jednotlivé stránky z webovej lokality, ak nie je výslovne uvedené inak, a poskytovať informácie a materiály aj ostatným. Neudeľuje sa vám žiadne iné povolenie na tlač, kopírovanie, reprodukciu, distribúciu, udeľovanie licencií, prevod, predaj, prenos, nahrávanie, preberanie, ukladanie, verejné zobrazovanie, zmenu, úpravu alebo vytváranie odvodených diel z týchto materiálov. Toto udelenie povolenia nie je prevodom vlastníckeho práva a na základe tohto povolenia nesmiete:

  • používať materiály na akékoľvek komerčné účely alebo na akékoľvek verejné zobrazovanie (komerčné alebo nekomerčné),
  • odstraňovať z materiálov akékoľvek poznámky o autorských právach, ochranných známkach alebo iných vlastníckych právach alebo
  • prenášať materiály inej osobe alebo vytvárať ich „zrkadlové“ kópie na inom serveri.

Neposkytujeme vám žiadne záruky ani vyhlásenia, že vaše používanie akýchkoľvek materiálov zobrazených na webovej lokalite neporuší práva tretích strán.

Ak nie je uvedené inak, všetky logá, názvy, grafické prvky a značky na stránke sú ochranné známky alebo servisné značky, ktoré vlastní alebo používa na základe licencie spoločnosť Elanco. Používanie alebo zneužívanie týchto značiek alebo iných informácií je prísne zakázané. Nič z toho, čo je tu uvedené, nebude považované za udelenie, či už výslovné, na základe prekážky uplatnenia nároku (estoppel) alebo iným spôsobom, akejkoľvek licencie alebo práva spoločnosti Elanco alebo akejkoľvek tretej strany. S výnimkou vyššie uvedených výslovných ustanovení sa nič, čo je tu uvedené, nesmie vykladať ako udelenie akejkoľvek licencie alebo práva na základe akýchkoľvek autorských práv spoločnosti Elanco.

Pokiaľ nie je na stránke výslovne uvedené inak, ak nám poskytnete akékoľvek informácie vrátane ľubovoľných komentárov, poznámok, návrhov, nápadov, poznámok, kresieb, grafiky, konceptov alebo iných informácií, odovzdávate tieto informácie a všetky svoje práva na ne spoločnosti Elanco bezplatne a tieto informácie sa považujú za nedôverné a spoločnosť Elanco nemá žiadne záväzky týkajúce sa týchto informácií a môže ich bez obmedzenia reprodukovať, používať, zverejňovať a distribuovať iným osobám bez vášho súhlasu alebo akejkoľvek kompenzácie voči vám alebo iným osobám. Spoločnosť Elanco môže slobodne používať akékoľvek know-how alebo techniky obsiahnuté v takýchto informáciách na akýkoľvek účel, okrem iného na vývoj, výrobu a predaj produktov obsahujúcich takéto informácie. To platí bez ohľadu na to, či nám takéto informácie poskytnete e-mailom, prostredníctvom formulára na stránke, nástenke alebo iným spôsobom. Spoločnosť Elanco môže z času na čas monitorovať, preskúmať a podľa vlastného uváženia upraviť alebo vymazať akékoľvek príspevky, ktoré na stránke uverejníte, spoločnosť Elanco však nie je povinná tak urobiť.

Súhlasíte s tým, že nebudete odosielať ani prenášať žiadne materiály, ktoré sú nezákonné, výhražné, urážlivé, očierňujúce, obscénne, pornografické, vulgárne alebo by mohli akýmkoľvek iným spôsobom porušovať akýkoľvek zákon, predpis alebo pravidlo. Za akýkoľvek materiál, ktorý na stránku odošlete, nesiete výhradnú zodpovednosť. Ďalej súhlasíte s tým, že nebudete nahrávať, posielať e-mailom, zverejňovať alebo prenášať ani distribuovať alebo inak zverejňovať prostredníctvom stránky akýkoľvek materiál, ktorý narúša normálnu prevádzku stránky, vrátane zverejňovania alebo iného prenosu materiálu, ktorý nesúvisí s predmetnou témou alebo inak obmedzuje alebo bráni iným používateľom v používaní stránky. Pri používaní tejto webovej lokality môžete poskytnúť a/alebo spoločnosť Elanco môže zhromažďovať určité obmedzené informácie o vás a vašom používaní webovej lokality. Tieto informácie môžeme použiť na akýkoľvek účel, ktorý považujeme za vhodný, vrátane marketingových účelov.

Ak chcete získať plný prístup na stránku, môže sa od vás vyžadovať registrácia. Ste zodpovední za zachovanie dôvernosti svojho konta a hesla a za obmedzenie prístupu k svojmu počítaču. Prijímate zodpovednosť za všetky činnosti, ktoré sa uskutočňujú pod vaším kontom alebo heslom, a takéto používanie sa považuje za používanie vašou osobou. Zabezpečíte, aby používanie vášho konta bolo plne v súlade s týmito Podmienkami používania. Je zakázané prevádzať konto na inú osobu alebo subjekt.

Pri používaní stránky sa informácie prenášajú prostredníctvom média, ktoré nespadá pod kontrolu a právomoc spoločnosti Elanco a jej dodávateľov. Spoločnosť Elanco preto nenesie žiadnu zodpovednosť za oneskorenie, zlyhanie, prerušenie alebo poškodenie akýchkoľvek údajov alebo iných informácií prenášaných v súvislosti s používaním tejto stránky.

Poland Sp. z o. Ó. sa nachádza vo Varšave na Poľsko. Táto stránka je určená výlučne pre obyvateľov Slovenska. Spoločnosť Elanco neposkytuje žiadne vyhlásenia, že materiály na tejto stránke sú vhodné alebo dostupné na použitie na iných miestach. Prístup k obsahu nemusí byť pre určité osoby alebo v určitých krajinách mimo Slovensko v súlade so zákonom. Ak na túto stránku pristupujete z miesta mimo Slovensko, robíte tak na vlastné riziko a ste zodpovední za dodržiavanie zákonov vašej krajiny.

Tieto Podmienky používania sa riadia hmotným poľským právom bez ohľadu na príslušné ustanovenia o konflikte zákonov. Ak akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok používania bude príslušným súdom vyhlásené za neplatné, neplatnosť takéhoto ustanovenia nebude mať vplyv na platnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok používania. Výslovne súhlasíte s tým, že výlučná súdna právomoc v rámci akéhokoľvek sporu so spoločnosťou Elanco alebo v akejkoľvek súvislosti s používaním tejto webovej lokality náleží súdu vo Varšave, Poľsko.

Spoločnosť Elanco môže tieto Podmienky používania kedykoľvek zmeniť bez toho, aby vás o tom informovala. Spoločnosť Elanco môže kedykoľvek ukončiť túto zmluvu, ukončiť váš prístup k celej webovej lokalite alebo jej časti alebo pozastaviť prístup ktoréhokoľvek používateľa k celej lokalite alebo jej časti bez predchádzajúceho upozornenia, ak sa na základe vlastného uváženia domnieva, že ste porušili alebo môžete porušiť akúkoľvek podmienku tejto zmluvy, prípadne tak môže urobiť z praktických dôvodov. Túto zmluvu môžete kedykoľvek ukončiť tak, že zničíte všetky materiály získané z tejto stránky a prestanete ju používať.

S výnimkou prípadov, ktoré sú výslovne uvedené v konkrétnom „právnom upozornení“ na tejto stránke, tieto Podmienky používania predstavujú úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou Elanco v súvislosti s používaním tejto stránky a obsahu. Na vaše používanie tejto stránky sa vzťahuje aj Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
    ©2023 Elanco and its affiliates

    EM-SK-22-0015