Pogoji uporabe

Dobrodošli na spletnem mestu Elanco Veterina d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: Elanco). Z uporabo spletnega mesta se strinjate, da vas zavezujejo naslednji pogoji ter vsi veljavni zakoni in predpisi. Če se ne strinjate s temi Pogoji uporabe, ne smete uporabljati tega spletnega mesta. Informacije na tem spletnem mestu so predstavljene v povzeti obliki, so splošne in dane na voljo le v informativne namene.

Informacije na tem spletnem mestu so namenjene le za pomoč strokovnjakom iz panoge, veterinarjem in lastnikom hišnih ljubljenčkov pri boljšem razumevanju nekaterih zdravstvenih stanj ter možnosti zdravljenja. Vsebina nikakor ne nadomešča strokovnega veterinarskega nasveta in se ne sme razlagati kot priporočilo za zdravljenje. Priporočila za zdravljenje lahko poda le veterinar, ki je imel možnost osebnega stika z lastnikom živali in pacientom ter ima dostop do pacientove zdravstvene dokumentacije in možnost ustreznega spremljanja.

V zvezi z vsemi vprašanji glede zdravstvenega stanja svoje živali ali hišnega ljubljenčka se vedno posvetujte s svojim veterinarjem ali drugim usposobljenim zdravstvenim delavcem. Nobena vsebina ali druga storitev, ponujena na tem spletnem mestu ali prek njega, ni namenjena medicinski diagnozi ali zdravljenju brez sodelovanja in vključitve veterinarja. Nikoli ne zanemarite zdravniškega nasveta ali odlašajte s posvetom zaradi nečesa, kar ste prebrali na tem spletnem mestu.

TO SPLETNO MESTO IN NJEGOVA VSEBINA STA DANA NA VOLJO »TAKŠNA, KAKRŠNA STA«. DRUŽBA ELANCO IN NJENI DAJALCI LICENC TER DOBAVITELJI V NAJVEČJEM ZAKONSKO DOVOLJENEM OBSEGU ZAVRAČAJO VSA JAMSTVA, BODISI IZRECNA ALI NAKAZANA, ZAKONSKA ALI DRUGA, MED DRUGIM VKLJUČNO Z NAKAZANIMI JAMSTVI O PRIMERNOSTI ZA TRŽENJE, NEKRŠENJU PRAVIC TRETJIH OSEB IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. DRUŽBA ELANCO IN NJENI DAJALCI LICENC TER DOBAVITELJI NE DAJEJO NOBENIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV O TOČNOSTI, ZANESLJIVOSTI, POPOLNOSTI, AŽURNOSTI, PRIMERNOSTI ALI PRAVOČASNOSTI VSEBINE, PROGRAMSKE OPREME, BESEDIL, GRAFIK, ORODIJ, POVEZAV ALI SPOROČIL, ZAGOTOVLJENIH NA SPLETNEM MESTU ALI Z NJEGOVO UPORABO ALI PREK DRUŽBE ELANCO ALI NA KATEREMKOLI SPLETNEM MESTU ALI MESTIH, KI SO POVEZANA S TEM SPLETNIM MESTOM. DRUŽBA ELANCO NE JAMČI, DA BO SPLETNO MESTO NA VOLJO, BREZ PREKINITEV, BREZ NAPAK ALI BREZ VIRUSOV ALI DRUGIH ŠKODLJIVIH SESTAVNIH DELOV.

V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, DRUŽBA ELANCO, NJENI DAJALCI LICENC, NJENI DOBAVITELJI ALI TRETJE OSEBE, OMENJENE NA SPLETNEM MESTU, V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJAJO ZA MOREBITNO ŠKODO (MED DRUGIM ZA NAKLJUČNO IN POSLEDIČNO ŠKODO, TELESNE POŠKODBE/SMRT, IZGUBLJENI DOBIČEK ALI ŠKODO ZARADI IZGUBE PODATKOV ALI PREKINITVE POSLOVANJA), KI IZHAJA IZ UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE SPLETNEGA MESTA ALI VSEBINE ALI KAKRŠNEGAKOLI NEPRAVILNEGA DELOVANJA, NAPAKE, OPUSTITVE, PREKINITVE, UČINKA, ZAMUDE PRI DELOVANJU ALI PRENOSU, RAČUNALNIŠKEGA VIRUSA, NEDELOVANJA OMREŽJA, IZGUBE PODATKOV ALI IZGUBE UPORABE V ZVEZI S SPLETNIM MESTOM ALI KATERIMKOLI SPLETNIM MESTOM, KI GA UPRAVLJA KATERAKOLI TRETJA OSEBA, NE GLEDE NA TO, ALI TEMELJI NA JAMSTVU, POGODBI, ODŠKODNINSKI ODGOVORNOSTI ALI KATERIKOLI DRUGI PRAVNI PODLAGI IN NE GLEDE NA TO, ALI JE DRUŽBA ELANCO BILA OBVEŠČENA O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE. ČE STE NEZADOVOLJNI Z NAMI, KATEROKOLI NAŠO STORITVIJO ALI TEMI POGOJI UPORABE, JE VAŠE EDINO IN IZKLJUČNO PRAVNO SREDSTVO PRENEHANJE UPORABE SPLETNEGA MESTA.

Razen če veljavna zakonodaja določa drugače, je morebitne zahtevke, ki izhajajo iz vaše uporabe spletnega mesta ali katerekoli vsebine, treba uveljavljati v enem (1) letu od datuma dogodka, iz katerega izhaja zahtevek.

Na tem spletnem mestu so kot vir informacij za obiskovalce objavljene povezave do drugih spletnih mest. Ker pa nimamo nadzora nad vsebino drugih spletnih mest, do katerih lahko objavimo povezave, in ker se ta nenehno spreminjajo, ne moremo odgovarjati za vsebino, prakse ali standarde spletnih mest tretjih oseb. Družba Elanco ne podpira vsebine na spletnih mestih tretjih oseb. Družba Elanco ni odgovorna za vsebino povezanih spletnih mest tretjih oseb, spletnih mest, vključenih v spletno mesto, ali oglasov tretjih oseb in ne daje nobenega zagotovila glede njihove vsebine ali točnosti. Spletna mesta tretjih oseb uporabljate na lastno odgovornost in v skladu s pogoji uporabe zadevnih spletnih mest.

Vse, kar preberete ali vidite na spletnem mestu, je avtorsko ali drugače zaščiteno in je v lasti družbe Elanco ali tretje osebe, ki je družbi Elanco podelila licenco ali pravico do uporabe zadevnega gradiva. Če ni izrecno drugače navedeno, ničesar, kar preberete ali vidite na spletnem mestu, ni dovoljeno kopirati ali uporabljati, razen kot je določeno v teh Pogojih uporabe ali s predhodnim pisnim dovoljenjem družbe Elanco.

Dovoljujemo vam tiskanje posameznih strani s spletnega mesta, če ni izrecno drugače navedeno, za svojo osebno, nekomercialno uporabo pri spoznavanju storitev ali izdelkov, ki jih ponuja družba Elanco, ali za nekomercialno uporabo v zvezi z zdravjem živali ali izobraževanjem. Če ste strokovnjak iz panoge ali veterinar, lahko natisnete posamezne strani s spletnega mesta, razen če ni izrecno drugače navedeno, ter informacije in gradiva delite z drugimi. Ne dajemo vam nobenega drugega dovoljenja za tiskanje, kopiranje, razmnoževanje, distribucijo, licenciranje, prenos, prodajo, pošiljanje, nalaganje, shranjevanje, javno prikazovanje, spreminjanje, dopolnjevanje ali ustvarjanje izpeljank iz teh gradiv. To dovoljenje ne pomeni prenosa lastninske pravice in na podlagi tega dovoljenja ne smete:

  • uporabljati gradiva v komercialne namene ali za kakršnokoli javno prikazovanje (komercialno ali nekomercialno);
  • iz gradiva odstraniti nobene navedbe o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah ali drugih lastniških pravicah ali
  • prenesti gradiva nobeni drugi osebi ali »zrcaliti« gradiva na kateremkoli drugem strežniku.

Ne dajemo vam nobenega jamstva ali zagotovila, da z vašo uporabo kateregakoli gradiva, prikazanega na spletnem mestu, ne bodo kršene pravice tretjih oseb.

Razen če je drugače navedeno, so vsi logotipi, imena, modeli in znamke na spletnem mestu blagovne ali storitvene znamke, ki so v lasti družbe Elanco ali jih ta uporablja na podlagi licence. Uporaba ali zloraba katerekoli od teh znamk ali drugih informacij je strogo prepovedana. Nobena določba teh Pogojev uporabe se ne sme razlagati tako, da implicitno, na podlagi načela estoppel ali kako drugače podeljuje kakršnokoli licenco ali pravico v zvezi s katerimkoli patentom ali blagovno znamko družbe Elanco ali katerekoli tretje osebe. Razen kot je izrecno določeno zgoraj, se nobena določba teh Pogojev uporabe ne sme razlagati tako, da podeljuje kakršnokoli licenco ali pravico v zvezi s katerokoli avtorsko pravico družbe Elanco.

Razen kot je izrecno navedeno na spletnem mestu, če nam posredujete kakršnekoli informacije, vključno s komentarji, pripombami, predlogi, idejami, opombami, risbami, grafikami, koncepti ali drugimi informacijami, te informacije in vse svoje pravice do njih brezplačno predate družbi Elanco, pri čemer se takšne informacije štejejo za nezaupne ter družba Elanco v zvezi s temi informacijami nima nobenih obveznosti in jih lahko brez vašega soglasja ali kakršnegakoli nadomestila vam ali komurkoli drugemu neomejeno razmnožuje, uporablja, razkrije ter distribuira drugim. Družba Elanco lahko prosto uporablja katerokoli tehnično znanje ali tehnike, ki jih vsebujejo takšne informacije, za katerikoli namen, med drugim tudi za razvoj, proizvodnjo in trženje izdelkov, ki vsebujejo takšne informacije. To velja ne glede na to, ali nam takšne informacije posredujete po e-pošti, prek obrazca na spletnem mestu, na oglasni deski ali na kakršenkoli drug način. Družba Elanco lahko kadarkoli pregleda, prouči in po lastni presoji spremeni ali izbriše vse objave, ki jih objavite na spletnem mestu, ni pa tega dolžna storiti.

Zavezujete se, da ne boste pošiljali ali prenašali nobenega gradiva, ki je nezakonito, grozeče, žaljivo, obrekljivo, klevetniško, obsceno, pornografsko ali vulgarno ali bi na kakršenkoli drug način lahko kršilo katerikoli zakon, predpis ali pravilo. Za vse gradivo, ki ga naložite na spletno mesto, ste odgovorni izključno sami. Poleg tega se zavezujete, da na spletno mesto ne boste naložili, poslali po elektronski pošti, objavili ali prenesli ali prek spletnega mesta razširjali ali kako drugače objavili nobenega gradiva, ki bi motilo običajno delovanje spletnega mesta, vključno z objavljanjem ali drugačnim prenašanjem gradiva, ki ni povezano z obravnavano temo ali kateremukoli drugemu uporabniku kako drugače omejuje ali preprečuje uporabo spletnega mesta. Z uporabo spletnega mesta lahko naložite in/ali lahko družba Elanco zbere nekatere omejene informacije o vas in vaši uporabi spletnega mesta. Takšne podatke lahko uporabljamo za vse namene, ki se nam zdijo primerni, vključno s trženjskimi nameni.

Za pridobitev polnega dostopa do spletnega mesta boste morda morali opraviti registracijo. Sami ste odgovorni za ohranjanje zaupnosti svojega računa in gesla ter za omejevanje dostopa do svojega računalnika. Prevzemate odgovornost za vse dejavnosti, ki se izvajajo z vašim računom ali geslom, in šteje se, da ju uporabljate sami. Zagotovili boste, da bo vsakršna uporaba vašega računa v celoti skladna s temi Pogoji uporabe. Prenos računa na katerokoli drugo fizično ali pravno osebo je prepovedan.

Pri uporabi spletnega mesta se podatki prenašajo prek medija, ki je zunaj nadzora in pristojnosti družbe Elanco ter njenih dobaviteljev. Družba Elanco zato ne prevzema nobene odgovornosti za ali v zvezi z zamudo, napako, prekinitvijo ali poškodbo katerihkoli podatkov ali drugih informacij, prenesenih v zvezi z uporabo tega spletnega mesta.

Sedež Elanco Veterina d.o.o. je v Ljubljani v Sloveniji. To spletno mesto je namenjeno izključno prebivalcem Slovenije. Družba Elanco ne zagotavlja, da je gradivo na spletnem mestu primerno ali na voljo za uporabo na drugih lokacijah. Dostop do vsebine morda ni dovoljen za določene osebe ali v določenih državah izven Slovenije. Če do tega spletnega mesta dostopate izven Slovenije, to počnete na lastno odgovornost in ste odgovorni za skladnost z zakonodajo v svoji državi.

Te Pogoje uporabe ureja materialno pravo Slovenije, brez upoštevanja njegovih kolizijskih pravil. Če katerokoli pristojno sodišče ugotovi, da je katerakoli določba teh Pogojev uporabe neveljavna, neveljavnost zadevne določbe ne vpliva na veljavnost preostalih določb teh Pogojev uporabe. Izrecno se strinjate, da so za vse spore z družbo Elanco ali spore, ki so kakorkoli povezani z vašo uporabo tega spletnega mesta, izključno pristojna sodišča v Ljubljani v Sloveniji.

Družba Elanco lahko te Pogoje uporabe kadarkoli spremeni, ne da bi vas o tem obvestila. Družba Elanco lahko kadarkoli odpove to pogodbo, onemogoči vaš dostop do celotnega ali dela spletnega mesta ali začasno prekine dostop kateregakoli uporabnika do celotnega ali dela spletnega mesta, ne da bi vas o tem obvestila, če po lastni presoji meni, da ste kršili ali bi lahko kršili katerikoli pogoj ali določbo te pogodbe, ali če se ji to zdi koristno. Od te pogodbe lahko kadarkoli odstopite, tako da uničite vse gradivo, pridobljeno s spletnega mesta, in prenehate uporabljati spletno mesto.

Razen kot je izrecno določeno v posameznem »pravnem obvestilu« na tem spletnem mestu, ti Pogoji uporabe vsebujejo celotni sporazum med vami in družbo Elanco glede uporabe tega spletnega mesta in vsebine. Za uporabo tega spletnega mesta velja tudi Izjava o varstvu osebnih podatkov.    ©2023 Elanco and its affiliates

    PM-SI-23-0019