Objectief en consequent monitoren van vleeskuikens vanaf 2023 makkelijker via samenwerking met dierenartsen


De Nederlandse vlees-pluimveemarkt is in transitie. Dat het merendeel van de kuikens straks onder één kwaliteitskeurmerk valt is uniek. De monitoring van vleeskuikens blijft een uitdaging en de eisen die aan het Beter Leven 1 Ster keurmerk gesteld worden betekenen een substantiële verandering. Minder dieren per vierkante meter, een ander ras, een nauwkeurige groeicurve en met uitloop, zijn maar een paar van de veranderingen waarmee we te maken krijgen.

Monitoring van vleeskuikens op (darm)gezondheid gebeurt vooralsnog te weinig

Om inzicht te krijgen in hoe verschillende marktpartijen daarmee omgaan, heeft Elanco afgelopen zomer een “inspiratiemiddag” georganiseerd waar de meeste stakeholders aanwezig waren. Een belangrijke conclusie was dat we nog zoeken naar de knoppen, voor de veehouder, om aan te draaien. Om op die manier te werken aan betere technische- en financiële resultaten. Waarbij het beoogde dierenwelzijn duurzaam geborgd is. We kunnen heel veel leren door monitoring van vleeskuikens frequenter uit te voeren. Ook op gebied van darmgezondheid. Vooralsnog vond men dat dit te weinig gebeurt.

Elanco heeft sinds 1995 een database waarin autopsieresultaten van vleeskuikens uit 54 landen uniform gerapporteerd en verzameld worden. Dit management platform zullen de meeste van u kennen als HTSi (Health Tracking System). De kracht van het platform zit in de uniformiteit en objectiviteit. En vooral ook in het volume, wat het mogelijk maakt om verschillende vergelijkingen te doen. Als het systematisch gebruikt wordt, komt er enorm veel data binnen. Data waar de sector om vraagt, zoals bleek uit onze inspiratiemiddag.

Samenwerken bij monitoren van vleeskuikens voor inzicht in uitdagingen BL1S

Maar de praktijk is weerbarstig. De capaciteit van ons Elanco-team is beperkt, waardoor slechts een beperkt aantal HTSi’s per maand werden uitgevoerd. In ieder geval niet het aantal dat nodig is om echt inzicht te krijgen in de uitdagingen van het BL1S-keurmerk. Het toverwoord bleek ook hier: SAMENWERKEN. Samenwerken door dierenartsen te faciliteren, zodat zij de HTSi uit kunnen voeren. Als we vervolgens zorgen voor uniformering en consequent monitoren van vleeskuikens en rapporteren op het platform, dan levert dit een aantal voordelen op. Niet alleen krijgen we daardoor veel meer data beschikbaar, die discreet door meerdere ketenpartners, zoals pluimveehouder, voerfirma’s, broederijen en slachterijen, te gebruiken is, ook beperken we het aantal erfbetreders wat juist in de huidige AI-situatie nogal relevant is.

Direct inzicht in (darm)gezondheid bij monitoring van vleeskuikens

Het belang voor de pluimveehouder is dat hij of zij direct inzicht krijgt in de actuele (darm)gezondheid van zijn of haar kuikens op dat moment. Maar ook over hoe zich dat in de tijd ontwikkelt en hoe zijn situatie zich verhoudt tot die van collega’s, al dan niet binnen hetzelfde keurmerk. Dit geeft vertrouwen of aanleiding tot verbeteren, afhankelijk van de situatie. Overigens is integriteit een belangrijke randvoorwaarde. Delen van individueel herkenbare resultaten met andere erfbetreders mag alleen na nadrukkelijke toestemming van de pluimveehouder.

Dat alle erfbetreders hetzelfde inzicht krijgen in de darmgezondheidssituatie van de kuikens bij hun gezamenlijke klant geeft een helder uitgangspunt voor een plan van aanpak. Bovendien kan monitoren van vleeskuikens door verschillende partijen ook onder AI- omstandigheden gemakkelijker. En (misschien wel) het belangrijkste voordeel is dat we voortaan de individuele resultaten kunnen vergelijken met een referentiegroep. Het wordt dus eenvoudiger om te zien of een bedrijf verbetert in de tijd, ten opzichte van andere bedrijven of bijvoorbeeld ten opzichte van een andere behandeling. Dat kan aanleiding geven om het bedrijfsmanagement aan te passen. Alles, en dat is opnieuw zeer belangrijk, zonder dat vergeleken bedrijven of bedrijfsresultaten daarbij individueel herkenbaar zijn.

Monitoring van vleeskuikens volgens het HTSi principe vanaf 2023 mogelijk voor dierenartsen 

Begin volgend jaar start Elanco, samen met een viertal praktijken uit Nederland en België, met een  HTSi pilot. Daarmee is ook meteen duidelijk dat het project zich niet beperkt tot  BL1S-kuikens. Alle concepten en rassen zijn welkom. Een breed scala aan data geeft contrast en dus informatie. Met de deelnemende dierenartsen zouden we in de pilotfase al de informatie van een 10 tot 20-tal bedrijven per week moeten kunnen verzamelen. Met de opschaling van HTSi denken we de sector een dienst te bewijzen, juist omdat we de belangrijkste obstakels om objectief en consequent te monitoren op (darm)gezondheid wegnemen. Want “meten is weten” in ons streven om darmgezondheid voorop te stellen.


Auteur: Arjan Hoppenbrouwers, Sales Manager Poultry Benelux bij Elanco

HTSi Brochure

Lees meer over het hoe, wat en waarom van HTSi in onze nieuwe brochure via onderstaande button.

Download

Elanco en het schuine balklogo logo zijn handelsmerken van Elanco of haar filialen. © 2023 Elanco.

PM-NL-22-0156