14 Nederlandse bedrijven berekenden de impact van Kexxtone® bij de risicogroep 3de kalfs- en oudere dieren. Dit zijn hun ervaringen.

Ketose bij koeien kan voor veel gezondheidsproblemen zorgen, wat leidt tot extra kosten. Kexxtone® wordt aangeboden om ketose te voorkomen. 14 Nederlandse melkveehouderijen met elk meer dan 200 koeien, berekenden in de periode maart 2019 tot november 2020 de impact van Kexxtone® bij hun 3de kalfs- en oudere koeien - een gekende hoog risicogroep voor ketose. De helft deze dieren werd in dit project preventief behandeld met Kexxtone®. De andere helft bestond uit controledieren. Elke groep bestond uit ongeveer 25 dieren per bedrijf. Naast het meten van de gezondheidskenmerken van deze twee groepen, werd er ook gekeken naar verschil in ziektekosten en productiebaten. Belangrijkste conclusie: de Kexxtone® groep toonde minder transitieziekten en minder afvoer en had een beter financieel resultaat.

De veehouders hielden de volgende zaken bij:

  • transitieziektes;
  • afvoer en sterfte binnen 120 dagen in de lactatie;
  • de melkproductie;

Hieruit werd een return on investment berekend.

In de figuren hieronder een zijn de belangrijkste cijfers van de 14 bedrijven samengevat.

Prevalentie ketose

Return on investment Kexxtone®-groep versus controlegroep

Elke euro investering in Kexxtone® voor alle dieren vanaf de derde kalving levert gemiddeld €2,58 op. Met name door minder zieke dieren en minder onvrijwillige afvoer.

Ervaringen op deze 14 bedrijven samengevat:

De dierengroepen die met Kexxtone® waren ondersteund hadden een betere gezondheid  en lagere kosten.

  • Het aantal ketosegevallen was gemiddeld 41% lager.
  • Het aantal ketonlichamen in het bloed, de melk en de urine was lager.
  • Het percentage afgevoerde en gestorven dieren binnen 120 dagen in de lactatie was 46% lager.
  • Het percentage dieren dat ziek werd na afkalven lag 24% lager.
  • Het percentage dieren dat gezond afkalfde, was 28% hoger.
  • Elke investering van €1 in Kexxtone® resulteerde in €2,58 minder kosten.

Verkorte bijsluiter:

Benaming: Kexxtone 32,4 g intraruminaal hulpmiddel met continue afgifte voor runderen. Werkzaam bestanddeel: Monensin 32,4 g (overeenkomend met 35,2 g monensin-natrium). Doeldiersoort: Rund (melkkoeien en vaarzen). Indicatie(s): Ter vermindering van het voorkomen van ketose rond het afkalven bij melkkoeien/vaarzen waarvan wordt verwacht dat ze ketose krijgen. Contra-indicaties: Niet gebruiken bij dieren met een lichaamsgewicht van minder dan 300 kg. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen. Bijwerkingen: Spijsverteringsstoornissen (zoals diarree, maagaandoening bij herkauwers) werden zelden waargenomen. Slokdarmobstructie werd zeer zelden waargenomen. Wachttijd(en): Nul dagen. Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren: Behandelde runderen moeten gedurende 1 uur na de toediening in een afgesloten ruimte worden gehouden om te controleren of het middel niet werd doorgeslikt of wordt geregurgiteerd. Als dit het geval is, dien het intraruminaal hulpmiddel dan opnieuw toe als het onbeschadigd is. Indien het beschadigd is, dien dan een nieuw intraruminaal hulpmiddel toe. Controleer behandelde dieren tot 4 dagen na de toediening op tekenen van vastzitten van het intraruminaal hulpmiddel in de slokdarm. Tekenen van vastzitten zijn onder andere trommelzucht, eventueel gevolgd door hoesten, kwijlen, gebrek aan eetlust en niet gedijen. Dosering en toedieningsweg: Intraruminaal gebruik. Eén enkel intraruminaal hulpmiddel dient 3-4 weken vóór de verwachte kalfdatum bij een melkkoe/vaars te worden toegediend door middel van een geschikt toedieningsinstrument. Kexxtone geeft bij benadering een gemiddelde dosis van 335 mg monensin per dag af gedurende ongeveer 95 dagen. Volg de instructies nauwgezet. Het dier moet op de juiste manier worden vastgezet om het intraruminaal hulpmiddel goed te kunnen toedienen. Bij het vastzetten moet de voor- en achterwaartse beweging worden beperkt en het hoofd in een naar voren gestrekte positie worden gehouden, zonder druk op de nek om stikken te voorkomen. Elk intraruminaal hulpmiddel heeft een eigen nummer op de cilinder. Dit moet genoteerd worden samen met het bijbehorende identificatienummer van het dier, zodat het dier in geval van regurgitatie kan worden geïdentificeerd. Vouw de vleugels langs de kern van het intraruminaal hulpmiddel en stop het hulpmiddel in een geschikt toedieningsinstrument, het uiteinde met de opening eerst. Zet het dier vast met hoofd en nek naar voren gestrekt. Pak het dier met één hand in de hoek van de bek. Breng het toedieningsinstrument in de bek zonder daarbij de voortanden te raken. Gebruik niet te veel kracht, om trauma en letsel aan de keelholte en slokdarm te vermijden. Breng het toedieningsinstrument voorbij de tongbasis en vermijd daarbij de kiezen. Wanneer het dier slikt, beweegt het toedieningsinstrument gemakkelijk over de tongbasis. GEBRUIK GEEN OVERMATIGE KRACHT. Trek bij weerstand het instrument wat terug en herhaal de procedure. Zorg ervoor dat het uiteinde van het toedieningsinstrument de tongbasis is gepasseerd. Schiet het intraruminaal hulpmiddel uit het toedieningsinstrument wanneer het dier slikt. Reg.: EU/2/12/145/001-003. REG NL 110814 UDA. Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift. Verantwoordelijke onderneming: Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Str. 4 27472 Cuxhaven Duitsland. Nadere informatie is op aanvraag bij Elanco beschikbaar. 06/2021

Elanco Nederland B.V., Van Deventerlaan 31, 3528 AG Utrecht, Tel.: +31(0)30 307 92 45, benelux@elancoah.com


Elanco, het schuine balklogo en Vital90Days logo zijn handelsmerken van Elanco of haar filialen. © 2021 Elanco.

PM-NL-21-0268