Baycox Iron 36 mg/ml + 182 mg/ml suspensie voor injectie voor biggen. Werkzame bestanddelen: per ml: toltrazuril 36,4 mg, ijzer (III) 182 mg (als gleptoferron 484,7 mg). Doeldiersoort: varken (biggen 48 tot 72 uur na de geboorte). Indicaties: voor de gelijktijdige preventie van klinische tekenen veroorzaakt door coccidiose (zoals diarree) bij neonatale biggen in bedrijven met een bevestigde voorgeschiedenis van coccidiose veroorzaakt door Cystoisospora suis en de preventie van anemie door ijzerdeficiëntie. Contra-indicaties: niet gebruiken bij biggen met een vermoedelijk tekort aan vitamine E en/of seleen. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen. Bijwerkingen: een voorbijgaande verkleuring van het weefsel en/of lichte zwelling worden vaak waargenomen op de aanprikplaats. Anafylactische reacties kunnen zelden voorkomen. Sterfgevallen werden zelden gerapporteerd bij biggen na de toediening van parenterale ijzerinjecties. Deze sterfgevallen werden geassocieerd met genetische factoren of deficiënties van vitamine E en/of seleen. Biggensterfte toegeschreven aan een toegenomen gevoeligheid voor infectie als gevolg van de tijdelijke blokkade van het reticulo-endotheliaal systeem, werd gemeld. Dosering en toedieningsweg: intramusculair gebruik. Goed schudden vóór gebruik tot een visueel homogene suspensie is verkregen en er geen productresten kleven aan (de bodem van) de glazen injectieflacon. Het diergeneesmiddel moet aan de biggen worden toegediend tussen 48 tot 72 uur na de geboorte met een eenmalige intramusculaire injectie van 20 mg toltrazuril/kg lichaamsgewicht en 100 mg ijzer (als gleptoferroncomplex)/kg lichaamsgewicht, overeenkomend met een dosisvolume van 0,55 ml/kg lichaamsgewicht. Teneinde een juist dosering te berekenen dient het lichaamsgewicht van de big zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Wachttijd(en): vlees en slachtafval: 53 dagen. Naam van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Duitsland. EU/2/19/239/001. Op diergeneeskundig voorschrift. REG NL 122281 URA. Nadere informatie is op aanvraag beschikbaar bij Elanco.


Elanco en het schuine balklogo zijn handelsmerken van Elanco of haar filialen. © 2022 Elanco.

PM-NL-21-0306