Podmínky použití

Vítejte na internetových stránkách společnosti Elanco Tiergesundheit AG Czech Republic, o.z. („Elanco“). Používáním těchto stránek souhlasíte s tím, že budete dodržovat následující podmínky a veškeré platné zákony a předpisy. Pokud s těmito Podmínkami použití nesouhlasíte, nesmíte tyto stránky používat. Údaje poskytované na těchto internetových stránkách jsou prezentovány v souhrnné podobě, jsou obecné povahy a slouží pouze k informačním účelům.

Údaje uvedené na těchto stránkách jsou určeny výhradně k informování odborníků v oblasti péče o zvířata, veterinářů a majitelů společenských zvířat o některých onemocněních a možnostech jejich léčby. Obsah stránek v žádném případě nenahrazuje odborné veterinární poradenství a neměl by být interpretován jako doporučení k léčbě. Doporučení k léčbě může poskytovat pouze veterinář, který má přímý osobní kontakt s majitelem a jeho zvířetem, má přístup ke kartě pacienta a provádí příslušná kontrolní vyšetření.

S dotazy týkajícími se zdravotního stavu vašeho zvířete se vždy obracejte na veterináře nebo na jiného poskytovatele péče o zdraví zvířat. Bez součinnosti s veterinářem a jeho přímé účasti není možné při stanovování veterinární diagnózy nebo při výběru léčby spoléhat na obsah těchto stránek nebo na jiné služby nabízené prostřednictvím těchto stránek. Kvůli informacím, které jste se dozvěděli na těchto internetových stránkách, nikdy nezpochybňujte doporučení odborníků ani neotálejte s vyhledáním rady veterináře.

TYTO STRÁNKY A JEJICH OBSAH JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“. SPOLEČNOST ELANCO, JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ A DODAVATELÉ SE ZŘÍKAJÍ VEŠKERÝCH VÝSLOVNÝCH ČI PŘEDPOKLÁDANÝCH, ZÁKONNÝCH NEBO JINÝCH ZÁRUK V NEJŠIRŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST ELANCO, JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ A DODAVATELÉ NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY OHLEDNĚ PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, ÚPLNOSTI, AKTUÁLNOSTI, VHODNOSTI ČI NAČASOVÁNÍ OBSAHU, SOFTWARU, TEXTU, GRAFIKY, NÁSTROJŮ, ODKAZŮ ČI SDĚLENÍ POSKYTNUTÝCH V SOUVISLOSTI S INTERNETOVÝMI STRÁNKAMI SPOLEČNOSTI ELANCO ČI PROSTŘEDNICTVÍM JEJICH UŽÍVÁNÍ, TO ANI JINÝCH STRÁNEK, NA NĚŽ TYTO STRÁNKY „ODKAZUJÍ“. SPOLEČNOST ELANCO NEMŮŽE ZARUČIT, ŽE TYTO STRÁNKY BUDOU VŽDY BEZ PŘERUŠENÍ DOSTUPNÉ A ŽE BUDOU BEZ CHYB, POČÍTAČOVÝCH VIRŮ A JINÝCH ŠKODLIVÝCH PRVKŮ.

SPOLEČNOST ELANCO, JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, DODAVATELÉ ČI JAKÉKOLIV TŘETÍ STRANY UVEDENÉ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÉ ZA JAKÉKOLIV ZTRÁTY ČI ŠKODY (MIMO JINÉ NAHODILÉ A NÁSLEDNÉ ŠKODY, ZRANĚNÍ/ÚMRTÍ Z NEDBALOSTI, UŠLÝ ZISK NEBO ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZTRÁTY DAT ČI PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI) VYPLÝVAJÍCÍ Z UŽÍVÁNÍ ČI NEMOŽNOSTI UŽÍVAT INTERNETOVÉ STRÁNKY NEBO JEJICH OBSAH (NAPŘ. Z DŮVODU NEDOSTATEČNÉ FUNKČNOSTI, VZNIKLÉ CHYBY, VYNECHÁNÍ, POZASTAVENÍ STRÁNKY, URČITÉHO JEVU, NEDOSTATEČNÉ RYCHLOSTI NEBO PŘENOSU DAT, POČÍTAČOVÉHO VIRU, SELHÁNÍ LINIOVÉHO SYSTÉMU, ZTRÁTY DAT ČI ZTRÁTY POUŽÍVÁNÍ V SOUVISLOSTI SE STRÁNKAMI NEBO JINÝMI STRÁNKAMI PROVOZOVANÝMI TŘETÍ STRANOU), AŤ JIŽ NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, SMLOUVY, PŘEČINU ČI JAKÉHOKOLIV JINÉHO PRÁVNÍHO TITULU, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST ELANCO BYLA O TAKOVÉ MOŽNOSTI VZNIKU ŠKODY INFORMOVÁNA. VÝŠE UVEDENÁ VÝJIMKA MÁ ÚČINEK POUZE V ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM. POKUD NEJSTE SPOKOJENI S NÁMI, S NĚKTEROU Z NAŠICH SLUŽEB NEBO S TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽITÍ, JE VAŠÍM JEDINÝM A VÝHRADNÍM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM PŘERUŠENÍ POUŽÍVÁNÍ WEBU.

Pokud není jinak stanoveno platnými rozhodnými zákony, pak jakékoli nároky související s vaším používáním těchto stránek nebo jakéhokoli obsahu musí být vzneseny do jednoho (1) roku od data události, která vedla k rozhodnutí nárok uplatnit.

Jako zdroj informací pro naše návštěvníky mohou tyto stránky poskytovat odkazy na jiné internetové stránky. Jelikož však společnost Elanco nekontroluje obsah ostatních internetových stránek, na které mohou tyto internetové stránky odkazovat, protože se ostatní internetové stránky neustále mění, nemůže nést odpovědnost za obsah, praktiky či standardy internetových stránek třetích stran. Společnost Elanco nepropaguje obsah internetových stránek třetích stran. Společnost Elanco nenese odpovědnost za obsah internetových stránek třetích stran, na které odkazuje na svých stránkách, za obsah stránek vložených do těchto internetových stránek nebo za reklamy třetích stran. Společnost Elanco nečiní žádná prohlášení ohledně obsahu a přesnosti výše uvedených internetových stránek. Internetové stránky třetích stran užíváte na vlastní riziko a dle podmínek použití platných pro takové internetové stránky.

Všechny textové a vizuální informace na těchto stránkách podléhají autorským právům nebo jsou jinak chráněny a vlastněny společností Elanco nebo třetí stranou, která společnosti Elanco udělila licenci nebo právo takový materiál používat. Pokud není výslovně uvedeno jinak, žádné textové a vizuální informace na těchto stránkách nesmí být kopírovány nebo používány – výjimkou jsou případy uvedené v těchto Podmínkách použití nebo případy, kdy byl společností předem udělen písemný souhlas.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, udělujeme vám svolení k tisku jednotlivých stránek z webu pro vaše osobní nekomerční použití v rámci získávání informací o službách nebo produktech nabízených společností Elanco nebo pro vaše nekomerční použití v souvislosti se zdravím zvířat nebo vzděláváním. Pokud není výslovně uvedeno jinak, můžete si jako veterinář nebo odborník působící v oblasti zdraví zvířat vytisknout jednotlivé stránky z tohoto webu a sdílet informace a materiály s ostatními. Neuděluje se vám žádné další svolení k tisku, kopírování, reprodukci, distribuci, licencování, předávání, prodeji, přenosu, nahrávání, stahování, ukládání, veřejnému vystavování, úpravě, modifikaci nebo vytváření odvozených děl z těchto materiálů. Výše uvedené svolení není převodem vlastnického práva a na základě tohoto svolení nesmíte:

  • používat uvedené materiály k jakýmkoliv komerčních účelům nebo je jakkoliv veřejně vystavovat (komerčně nebo nekomerčně),
  • odebírat z materiálů jakékoliv poznámky o autorských právech, ochranných známkách nebo jiných vlastnických právech, nebo
  • předávat materiály jiné osobě nebo umožnit jejich „zrcadlení“ na jiném serveru.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používáním jakýchkoli materiálů zobrazených na stránkách neporušujete práva třetích stran.

Není-li uvedeno jinak, pak všechna loga, názvy, designy a značky uvedené na těchto stránkách jsou ochrannými známkami nebo značkami služeb, které jsou vlastněny společností Elanco nebo používány na základě licence. Použití nebo zneužití jakýchkoliv těchto značek nebo jiných informací je přísně zakázáno. Žádný obsah tohoto dokumentu nesmí být vykládán tak, že implikací, překážkou uplatnění žalobního nároku nebo jinak je udělována licence nebo právo vyplývající z jakéhokoli patentu nebo jakékoliv ochranné známky společnosti Elanco nebo jakékoli třetí strany. S výjimkou případů výslovně uvedených výše nesmí být žádný obsah tohoto dokumentu vykládán tak, že je udělena jakákoliv licence nebo právo na základě jakéhokoliv autorského práva společnosti Elanco.

S výjimkou případů, kdy je to na těchto stránkách výslovně uvedeno, platí, že pokud nám odešlete informace, včetně jakýchkoliv komentářů, připomínek, návrhů, nápadů, poznámek, obrázků, grafiky, konceptů nebo jiných informací, poskytujete tak tyto informace a všechna práva k nim společnosti Elanco, a to bezplatně. Tyto informace nebudou považovány za důvěrné a společnost Elanco k nim nemá žádné závazky a má právo je reprodukovat, používat, uveřejňovat a rozšiřovat ostatním bez omezení, bez vašeho souhlasu nebo nároku na odškodnění pro vás nebo kohokoliv jiného. Společnost Elanco může volně používat know-how a techniky, které jsou součástí těchto informací, k jakýmkoliv účelům, mimo jiné k vývoji, výrobě a prodeji produktů zahrnujících tyto informace. To platí vždy bez ohledu na to, zda nám tyto informace odešlete e-mailem, vyplněním formuláře na internetových stránkách, zveřejníte na vývěsní tabuli nebo zpřístupníte jakýmkoliv jiným způsobem. Společnost Elanco může příležitostně monitorovat a kontrolovat stránky a podle vlastního uvážení měnit a mazat příspěvky, které na stránky napíšete. Nejedná se však o povinnost společnosti Elanco.

Souhlasíte, že nebudete zasílat a nahrávat materiál, který je nezákonný, výhružný, urážlivý, pomlouvačný, obscénní, pornografický, rouhavý nebo může být jinak v rozporu se zákony, nařízeními nebo předpisy. Za každý materiál, který na stránky vložíte, zodpovídáte vy. Dále souhlasíte, že nebudete prostřednictvím stránek nahrávat, odesílat e-mailem, umisťovat nebo přenášet, distribuovat nebo jinak uveřejňovat takové materiály, které by mohly negativně ovlivnit běžný provoz stránek, včetně umisťování nebo jiného přenášení materiálů, které se nevztahují k tématu nebo které omezují používání stránek či zabraňují jiným uživatelům tyto stránky používat. Během používání těchto stránek můžete společnosti Elanco v omezeném rozsahu poskytnout informace o vaší osobě a o vašem používání těchto stránek a/nebo takové informace může společnost Elanco během použití stránek získat. Tyto informace můžeme použít k jakémukoli účelu, který považujeme za vhodný, včetně marketingových účelů.

Pro získání plného přístupu na stránky můžete být vyzváni k provedení registrace. Zodpovídáte za zachování důvěrnosti ohledně vašeho účtu a hesla a za omezení volného přístupu k vašemu počítači. Dále nesete odpovědnost za všechny aktivity, které se na stránkách uskuteční pod vaším účtem nebo heslem, a tyto aktivity budou pokládány za vykonané vámi osobně. Jste povinni zajistit, aby používání vašeho účtu bylo v plném rozsahu v souladu s těmito Podmínkami použití. Převedení účtu na jinou osobu či subjekt je zakázáno.

Při užívání těchto internetových stránek budou informace přenášeny prostřednictvím média, které je mimo kontrolu a jurisdikci společnosti Elanco a jejích dodavatelů. Společnost Elanco proto nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoliv prodlení, selhání, přerušení či zničení jakýchkoliv údajů či informací přenášených v souvislosti s užíváním těchto stránek.

Společnost Elanco Tiergesundheit AG Czech Republic, o.z. sídlí v České republice. Tyto internetové stránky jsou určeny k výhradnímu užití občany České republiky . Společnost Elanco nečiní žádná prohlášení, že materiály na těchto stránkách jsou vhodné nebo dostupné pro použití na jiných místech. Přístup k obsahu ze strany určitých osob nebo v určitých zemích mimo Českou republiku nemusí být v souladu se zákonem. Pokud na tyto stránky přistupujete odjinud než z České republiky, činíte tak na vlastní riziko a jste odpovědní za dodržování právních předpisů vaší jurisdikce.

Tyto Podmínky použití se řídí hmotným právem České republiky, aniž by došlo k jejich střetu se zákonnými principy. Pokud bude některé ustanovení těchto Podmínek použití shledáno neplatným jakýmkoliv soudem s příslušnou jurisdikcí, nebude tím ovlivněna platnost jejich zbývajících ustanovení. Výslovně souhlasíte s tím, že výlučnou soudní pravomoc pro jakýkoliv spor se společností Elanco či spor jakkoliv související s vaším užíváním těchto internetových stránek mají soudy v soud v hlavním městě země v České republice.

Společnost Elanco může tyto Podmínky použití kdykoliv změnit, a to bez náležitého oznámení. Společnost Elanco může ukončit tuto dohodu, může celkově nebo částečně zrušit váš přístup na stránky nebo pozastavit přístup libovolného uživatele na celé stránky nebo na jejich část kdykoliv a bez vašeho uvědomění, pokud se společnost Elanco na základě vlastního uvážení domnívá, že jste porušili nebo můžete porušit některé z ustanovení této dohody, anebo tak může učinit z praktických důvodů. Tato dohoda může být z vaší strany ukončena kdykoli tak, že zničíte všechny materiály získané z těchto stránek a dále tím, že přestanete tuto stránku používat.

S výjimkou případů výslovně uvedených v konkrétním „právním poučení“ na těchto stránkách představují tyto Podmínky použití naprostou shodu mezi vámi a společností Elanco ohledně používání těchto stránek a jejich obsahu. Vaše užívání těchto stránek také podléhá Zásadám ochrany osobních údajů.    ©2023 Elanco and its affiliates

    EM-CZ-22-0034